Alumni Klub PřF UK

Zaregistrujte se do Alumni Klubu PřF UK

Základní informace

Potvrzuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů a všeobecných podmínek užití


Máte už vytvořený účet? Přihlaste se.
Zapomenuté heslo?

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji souhlas Univerzitě Karlově, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208 (dále jen „UK“), která je správcem osobních údajů všech fakult a součástí UK, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu:
 • jméno, příjmení,
 • pohlaví,
 • studijní program,
 • datum zahájení studia,
 • současný vztah k fakultě,
 • stupeň studia
 • informace o zaměstnání – název společnosti
 • emailová adresa
a dále v rozsahu nepovinně poskytnutých osobních údajů:
 • titul/y,
 • příjmení za svobodna,
 • datum ukončení studia,
 • studijní obor,
 • informace o zaměstnání – popis pracovní náplně,
 • současný obor činnosti,
 • kontaktní informace – lokalita, ulice č.p., město, PSČ,
 • další možnosti kontaktu – web, LinkedIn, FB
za účelem
 • ověření pravdivosti osobních údajů v matrice studentů a v dokladech o studiu. Respektuji to, že členem Klubu může být jen absolvent Přírodovědecké fakulty UK, a beru na vědomí, že do doby ověření bude můj profil neaktivní,
 • informování členů Klubu o aktivitách Klubu a o pracovních nebo investičních příležitostech,
 • pro interní potřebu Přírodovědecké fakulty UK pro plánování akcí Klubu a pro koncepční činnost při plánování vzdělávací a vědecké činnosti Přírodovědecké fakulty UK.
Beru na vědomí, že mi budou zasílány informace na uvedenou emailovou adresu.
Mám práva:
 • požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o mé osobě zpracovávány,
 • požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
 • požadovat, aby nebyly moje osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše uvedených požadavků,
 • podat stížnost u dozorového úřadu,
 • souhlas kdykoli odvolat zrušením svého profilu na internetové stránce alumni.natur.cuni.cz, zasláním e-mailu na adresu alumni@natur.cuni.cz nebo osobní návštěvou v sídle správce.
V případě jakéhokoliv dotazu ohledně osobních údajů nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.

Členství v Alumni Klubu PřF UK

a) Členem Alumni Klubu PřF UK (dále jen „Klub“) se může stát každý, kdo na Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě (dále jen „Fakulta“) úspěšně absolvoval některý ze studijních oborů v bakalářském, magisterském nebo doktorském stupni a ve studiu na fakultě (prezenčním ani distančním) již dále nepokračuje.
b) Nastoupí-li člen Klubu k dalšímu řádnému studiu v některém z navazujících studijních oborů a je již členem Klubu, bude mu členství pozastaveno na dobu, po níž je řádným studentem Fakulty.
c) Členství v Klubu vzniká pouze zadáním údajů do registračního rozhraní umístěného na http://alumni.natur.cuni.cz/.
d) Členství v Klubu je dobu neurčitou. Ze strany zájemce/člena může být kdykoliv vypovězeno a to prostým zrušením profilu v databázi.
e) Členství v Klubu opravňuje jeho člena k čerpání výhod, popsaných v sekci Nabídka výhod na www.natur.cuni.cz/absolventi .
f) Členství v Klubu je zdarma.