Alumni Klub PřF UK

Zaregistrujte se do Alumni Klubu PřF UK

Základní informace

Potvrzuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů a všeobecných podmínek užití


Máte už vytvořený účet? Přihlaste se.
Zapomenuté heslo?

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

a) Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uděluji, jako zájemce o členství, v Alumni Klubu PřF UK (dále jen „Klub“) Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě, IČO 00216208 (dále jen „Fakulta“), svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých prostřednictvím registračního rozhraní, a to za účelem plnění cílů Klubu, zejména k informování členů Klubu o aktivitách Klubu a o pracovních nebo investičních příležitostech, a za podmínky že osobní údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou jiným členům Klubu, pokud si nastavím příslušný profil.
b) Souhlasím s tím, aby Fakulta ověřila pravdivost mnou vložených údajů o studiu v matrice studentů a v dokladech o studiu, které Fakulta má k dispozici. Respektuji to, že členem Klubu může být jen absolvent Fakulty, a beru na vědomí, že do doby ověření bude můj profil neaktivní.
c) Prohlašuji, že jsem si vědom/a svého práva na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům a že osobní údaje můžu odstranit zrušením svého profilu v databázi, přičemž v databázi zůstanou pouze údaje o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.
d) Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení a to do doby doručení sdělení, že si nepřeji, aby mi byly obchodní informace nadále zasílány.
e) Tímto se jako zájemce o členství v Klubu zavazuji, že údaje získané o jiných členech Klubu budu využívat pouze pro naplnění cílů Klubu a nikoliv komerčního charakteru a že osobní údaje o jiných členech Klubu nebudu sdělovat třetím osobám s výjimkou jiných členům Klubu.

Členství v Alumni Klubu PřF UK

a) Členem Alumni Klubu PřF UK (dále jen „Klub“) se může stát každý, kdo na Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě (dále jen „Fakulta“) úspěšně absolvoval některý ze studijních oborů v bakalářském, magisterském nebo doktorském stupni a ve studiu na fakultě (prezenčním ani distančním) již dále nepokračuje.
b) Nastoupí-li člen Klubu k dalšímu řádnému studiu v některém z navazujících studijních oborů a je již členem Klubu, bude mu členství pozastaveno na dobu, po níž je řádným studentem Fakulty.
c) Členství v Klubu vzniká pouze zadáním údajů do registračního rozhraní umístěného na http://alumni.natur.cuni.cz/.
d) Členství v Klubu je dobu neurčitou. Ze strany zájemce/člena může být kdykoliv vypovězeno a to prostým zrušením profilu v databázi.
e) Členství v Klubu opravňuje jeho člena k čerpání výhod, popsaných v sekci Nabídka výhod na www.natur.cuni.cz/absolventi .
f) Členství v Klubu je zdarma.